ISSN (print) 0868-8540, (online) 2413-5984
logoAlgologia
 • 1 of 6
Up
Algologia 2015, 25(4): 355–395
https://doi.org/10.15407/alg25.04.355
General Problems of Algology

Algofloristic zoning of Ukraine

Palamar-Mordvintseva G.M., Tsarenko P.M.
Abstract

General approaches and criteria of the floristical zoning are analyzed. Basic principles and criteria for the algofloristic zoning of Ukraine are proposed. A variant of the delimitation of this territory is given. Main characteristics of the taxonomical and floristical diversity of the desmidian and green coccoid algae from Ukrainian continental freshwaters are discussed. Basic patterns of the regional distribution of these groups of algae are also considered. Algofloristic status of the territory of Ukraine is given according to the results of algofloristic studies of Ukraine (on the example of aforementioned groups of algae) and comparative studies of the floras of several European countries. We consider it as a part of algofloristic Eastern European province and divide onto 5 algofloristic subprovinces, 16 regions and 26 floristic districts. Characterization of different algofloristic chorions – up to the locality – is given (on the example of Pripyat-Desna algofloristic subprovince).

Keywords: algae, flora, Ukraine, zoning, criteria, principles

Full text: PDF (Rus) 1.12M

References
 1. Algae of Ukraine: Diversity, nomenclature, taxonomy, ecology and geography, Vol. 1, Cyanoprocaryota, Euglenophyta, Chrysophyta, Xanthophyta, Raphydophyta, Phaeophyta, Dinophyta, Cryptophyta, Glaucocystophyta and Rhodophyta, P.M. Tsarenko, S.P. Wasser, and E. Nevo (Eds), Gantner Verlag K.-G., Ruggell, 2006, 755 p.
 2. Algae of Ukraine: Diversity, nomenclature, taxonomy, ecology and geography, Vol. 2, Bacillariophyta, P.M. Tsarenko, S.P. Wasser, and E. Nevo (Eds), Gantner Verlag K.-G., Ruggell, 2009, 413 p.
 3. Algae of Ukraine: Diversity, nomenclature, taxonomy, ecology and geography, Vol. 3, Chlorophyta, P.M. Tsarenko, S.P. Wasser, and E. Nevo (Eds), Gantner Verlag K.-G., Ruggell, 2011, 513 p.
 4. Algae of Ukraine: Diversity, nomenclature, taxonomy, ecology and geography, Vol. 4, Charophyta, P.M. Tsarenko, S.P. Wasser, and E. Nevo (Eds), Gantner Verlag K.-G., Ruggell, 2014, 703 p.
 5. Andriyenko T.L., Ukr. Bot. J., 1968, 25(1):67-72.
 6. Andriyenko T.L., Ukr. Bot. J., 1971, 28(3):362-367.
 7. Bartha Z., Felföldy L., Hajdu L., Horáth K., Kiss K.T., Schmidt A., Tamás G., Uherkovich G., and Vörös L., Vizüg. Hidrobiol., 1976, 4:1-343.
 8. Belous E.P., Algologia, 2013, 23(1):53-64. https://doi.org/10.15407/alg23.01.053
 9. Berg L.S., Ocherki po istorii russkikh geograficheskikh otkrytiy, 2-e izd. (Sketches on history of the Russian geographical discoveries, 2nd issue), AN SSSR Press, Moscow, Leningrad, 1949, 358 p. (In Rus.)
 10. Berg L.S., Ryby (Marsipobranchii i Pisces), Fauna Rossii i sopredelnykh stran (Fishes (Marsipobranchii and Pisces), Fauna of Russia and the adjacent countries), Vol. 3, issue 2, Sanct-Petersburg, 1914, 704 p. (In Rus.)
 11. Berg L.S., Ryby (Marsipobranchii i Pisces), Fauna Rossii i sopredelnykh stran (Fishes (Marsipobranchii and Pisces), Fauna of Russia and the adjacent countries), Vol. 3, issue 1, Sanct-Petersburg, 1912, 336 p. (In Rus.)
 12. Biogeography of microscopic organisms: is everything small everywhere?, D. Fontanello (Ed.), Cambridge Univ. Press, Cambridge, New York, 2011, 365 p. https://doi.org/10.1017/CBO9780511974878
 13. Bondarchuk V.G., Radyanski Karpaty (The Soviet Carpathians), Rad. School Press, Kiev, 1956, 180 p. (In Ukr.).
 14. Borisova O.V. and Goncharenko V., Visn. Lviv. Univ., Ser. Biol., 2011, 57:94-101.
 15. Bradis E.M., Ukr. Bot. J., 1956, 53(3):3-15.
 16. Burova O.V. and Zhezhera M.D., Vodorosti Natsionalnogo prirodnogo parku Desnyansko-Starogutskiy (Algae of National Natural Park «Desnyansko-Starogutsky»), P.M. Tsarenko, (Ed.), Univ. Book, Sumi, 2012, 209 p. (In Ukr.)
 17. Chertoprud M.V., J. General. Biol., 2010, 71(2):144-162.
 18. Chopik V.I., Visokogirna flora Ukrayinskikh Karpat (Mountain flora of the Ukrainian Carpathians), Nauk. Dumka Press, Kiev, 1976, 269 p. (In Ukr.)
 19. Coesel P.F.M. and Krienitz L., Biodiver. Conserv., 2008, 17:381-392. https://doi.org/10.1007/s10531-007-9256-5
 20. Coesel P.F.M., Hydrology, 1996, 339:41-53.
 21. Dokuchaev V.V., Notes Imper. Sanct-Petersb. Mineral. Soc., 1899, 37(1):145-158.
 22. Fedorov A.A., Flora evropeyskoy chasti SSSR (Flora of the European part of the USSR), Vol. 4, Book Press, Leningrad, 1974, pp. 10-27 (In Rus.)
 23. Fiziko-geograficheskoe rayonirovanie Ukrainy (Physiographic division into districts of Ukraine), V.P. Popova, A.I. Marinicha, and A.I. Lanko (Eds), State Univ. Press, Kiev, 1968, 684 p. (In Rus.)
 24. Foissner W., Acta Protozool., 2006, 45:111-136.
 25. Gerasimova O.V., Algologia, 2005, 15(4):451-458.
 26. Gerasimova O.V., Algologia, 2006, 16(1):92-104.
 27. Grebin V.V., Mokin V.B., Stashuk V.A., Khilchevsky V.K., Yatsyuk M.V., Chumnariov O.V., Kryzhanovsky E.M., Babchuk V.S., and Yaroshevich O.E., Metodiyky gidrografichnogo ta vodogospodarskogo rayonuvannya terytoriyi Ukrayiny vidpovidno do vymog Vodnoyi Ramkovoyi Dyrektyvy Yevropeyskogo Soyuzu (Methods of the hydrographical and aquicultural districting of territory of Ukraine are in accordance with the requirements of Water Scope Directive of European Union), Interpres Ltd., Kiev, 2013, 55 p. (In Ukr.)
 28. Grebin V.V., Hydrology, hydrochem. and Hydroecol., 2008, 14:46-55.
 29. Grebin V.V., Hydrology, hydrochem. and Hydroecol., 2009, 17:26-39.
 30. Hindák F. and Hindákova A., Zoznam nižšich a vyššich rastlin Slovenska: Checklist of non-vascular and vascular plants of Slovakia (List of lower and higher plants of Slovakia: Checklist of non-vascular and vascular plants of Slovakia), VEDA, Bratislava, 1998, pp. 11-100. (In Czech.)
 31. Kamelin R.V., Bot. J., 2012, 97(12):1481-1488.
 32. Kapustin D.A. and Tsarenko P.M., Fitoriznomanittya Poliskogo prirodnogo zapovidnyka: vodorosti, mokhopodibni, sudynni roslyny (Phytobiodiversity of the Polissya Natural Reserve: algae, vascular plants, bryophytes), Interservis Press, Kiev, 2013, pp. 15-96; 216-234 (In Ukr.)
 33. Kapustin D.A. and Tsarenko P.M., Algologia, 2013, 23(1):82-95. https://doi.org/10.15407/alg23.01.082
 34. Khisoriev Kh., Evglenofitovye vodorosli (Euglenophyta) vodoemov Sredney Azii (morfologiya, sistematika, filogeniya, flora, ekologiya, geograficheskoe rasprostranenie i osnovnye cherty florogeneza), Avtoref. ... diss. dokt. biol. nauk (Euglenophyta of reservoirs of Central Asia (morphology, systematization, filogeniye, flora, ecology, geographical distribution and main lines of a florogenez), Abstr. Dr. Sci. (Biol.) Thesis, Kiev, 1997, 48 p. (In Rus.)
 35. Khisoriev Kh., Algologia, 1999, 9(3):104-114.
 36. Khisoriev Kh., Algologia, 2014, 24(3):255-259.
 37. Kociolek J.P. and Spanlding S.A., Nova Hedw., 2000, 71(1/2):223-241.
 38. Komárek J. and Comas A., Phycol. Lat.-Amer., 1984, 2:133-167.
 39. Kosinskaya E.K., Flora sporovykh rasteniy SSSR. T. 5, Vyp. 1 (Flora spore plants of the USSR, Vol. 5, issue 1), Acad. Sci. Press, Moscow, Leningrad, 1960, 706 p. (In Rus.)
 40. Kostritskiy M.E., Fiziko-geograficheskoe rayonirovanie Ukrainskoy SSR (Physical and geographical districting of Ukrainian SSR), Univ. Press, Kiev, 1968, pp. 637-641 (In Rus.)
 41. Kovalenko O.V., Sinozeleni vodorosti, Vyp. 1. Por. Khrookokalni (Chroococcales) (Bluegreen algae, Issue 1, Chroococcales), Aristey Publ., Kiev, 2009a, 388 p. (Flora of algae of Ukraine, Vol. I). (In Ukr.)
 42. Kovalenko O.V., Sinozeleni vodorosti, Vyp. 1. Por. Khrookokalni, 2-e vid. (Bluegreen algae, Issue 1, Chroococcales, 2nd ed.), Aristey Publ., Kiev, 2009b, 397 p. (Flora of algae of Ukraine) (In Ukr.)
 43. Krieger W., Hydrobiol. J., 1932, 11:129-130.
 44. Krieger W., Rabenhorst’s Kryptogamen Flora, 1933, 13(1), Lief. 1:1-224; Lief. 4:537-712.
 45. Krieger W., Rabenhorst's Kryptogamen-Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz. Conjugatae. Die Desmidiaceen, Acad. Verlag, Leipzig, pp. 1-712, 1937.
 46. Kristiansen J., Hydrobiol. J., 1996, 336:159-161. https://doi.org/10.1007/BF00010830
 47. Kulikovskiy M.S. and Kuznetsova I.V., Algologia, 2014, 24(2):125-146. https://doi.org/10.15407/alg24.02.125
 48. Kyvask O.V., Desmidievye vodorosli Estonskoy SSR. Avtoref. Diss. kand. biol. nauk (Desmidiales of Estonian Soviet Socialist Republic), Abstr. Dr. Sci. (Biol.) Thesis, Tartu, 1965, 35 p. (In Rus.)
 49. Lavrenko E.M., Flora URSR, T. 1 (Flora of Ukrainian, Vol. 1), Acad. Sci. Publ., Kiev, 1936, pp. 11-33.
 50. Lilitskaya G.G., Algologia, 2012, 22(2):175-189.
 51. Loboda N.S., Rozrakhunok ta uzagalnennya kharakteristik richnogo stoku richok Ukrayiny v umovakh antropogennogo vplyvu (Calculate and summarize the characteristics of annual runoff Ukraine in conditions of anthropogenic influence), Ecology Publ., Odessa, 2005, 208 p. (In Ukr.)
 52. Malyshev L.I., Bot. J., 1999, 84(1):3-14.
 53. Malyshev L.I., Bot. J., 2002, 87(7):16-23.
 54. Marinich O.M., Zagalnogeografichniy atlas Ukrayiny (General geographic atlas of Ukraine), New Print, Kiev, 2004, pp. 14-15. (In Ukr.)
 55. Mikheeva G.M., Algoflora Belarusi. Taksonomicheskiy katalog (The alga flora of Belarus. Taxonomic catalog), Belarus State Univ. Publ., Minsk, 1999, 396 p.
 56. Miller G.P., Visn. Lviv. un-tu. Ser. Geogr., 1964, (2):44-52.
 57. Obukh P.A., Khlorokokkovye vodorosli Moldavii. Sostav, taksonomiya, rasprostranenie i vliyanie na nikh nekotorykh antropogennykh faktorov (Chlorococcales of Moldova. Structure, taxonomy, distribution and influence on them of some anthropogenous factors), Shtiintsa Publ., Kishinev, 1978, 98 p. (In Rus.)
 58. Palamar-Mordvintseva G.M. and Petlovany O.A., Streptophyta. Rodyna mezoteniyevi (Streptophyta. Mesoteniaceae), Veles Publ., Kiev, 2009, p. 158. (Flora vodorostey Ukrayiny, T. 12, Vyp. 1). (Flora of algae of Ukraine, Vol. 12, Issue 1) (In Ukr.)
 59. Palamar-Mordvintseva G.M. and Tsarenko P.M., Aktualnye problemy sovremennoy algologii: Mat., III Mezhdunar. konf. (Actual problems of modern algology: Materials of III Intern. conf.), Khark. Natl. Univ. Press, Kharkov, 2005, pp. 116-117. (In Rus.)
 60. Palamar-Mordvintseva G.M. and Tsarenko P.M., Algologia, 1999, 9(2):107-109.
 61. Palamar-Mordvintseva G.M. and Tsarenko P.M., Algologia, 2010, 20(3):235-280.
 62. Palamar-Mordvintseva G.M. and Tsarenko P.M., Algologia, 2014, 24(3):237-243.
 63. Palamar-Mordvintseva G.M. and Tsarenko P.M., Algologia, Spec. issue, 2012, pp. 231-233.
 64. Palamar-Mordvintseva G.M. and Tsarenko P.M., Int. J. Algae, 2011, 21(4):305-324. https://doi.org/10.1615/InterJAlgae.v13.i4.10
 65. Palamar-Mordvintseva G.M. and Tsarenko P.M., Teoretychni osnovy ta rekomendatsiyi do napysannya «Flory vodorostey Ukrayiny» (Theoretical basis and guidelines for writing «Flora algae of Ukraine»), Kiev, 2012a, 140 p. (In Ukr.)
 66. Palamar-Mordvintseva G.M., Algologia, 1998, 8(1):14-22.
 67. Palamar-Mordvintseva G.M., Desmidievye vodorosli Ukrainskoy SSR (morfologiya, sistematika, filogeniya, puti evolyutsii, flora i geograficheskoe rasprostranenie) (Desmidiales of Ukrainian Soviet Socialist Republic (morphology, systematization, phylogeny, ways of evolution, flora and geographical distribution), Nauk. dumka Press, Kiev, 1982, 239 p. (In Rus.)
 68. Palamar-Mordvintseva G.M., Desmidiyevi vodorosti (Desmidiales), Akademperiodika Publ., Kiev, 2003, 354 p. (Flora vodorosley kontinentalnikh vodoemov Ukrainy. Vyp. 1, ch. 1). (Flora of continental algae ponds of Ukraine, Issue 1, pt 1). (In Rus.)
 69. Palamar-Mordvintseva G.M., Desmidiyevi vodorosti (Desmidiales), Nauk. dumka Press., Kiev, 2005, 573 p. (Flora vodorostey kontynentalnykh vodoym Ukrayiny, Vyp. 1, ch. 2). (Flora of continental algae ponds of Ukraine, Issue 1, pt 2) (In Ukr.)
 70. Palamar-Mordvintseva G.M., Krakhmalnyy A.F., Petlevannyy O.A., and Panina Z.A., Raznoobrazie vodorosley Ukrainy (Diversity of algae of Ukraine), Kiev, 2000, pp. 230-266.
 71. Palamar-Mordvintseva G.M., Shindanovina I.P., and Belous E.P., Algologia, 2008, 19(1):83-90.
 72. Palamar-Mordvintseva G.M., Ukr. Bot. J., 1978, 35(1):29-38.
 73. Palamar-Mordvintseva G.M., Ukr. Bot. J., 1978b, 35(2):135-141.
 74. Palamar-Mordvintseva G.M., Vodorosli: Spravochnik, Pod obshch. red. S.P. Wassera (Algae: Handbook, S.P. Wasser (Ed.)), Nauk. dumka Press, Kiev, 1989, pp. 130-136. (In Rus.)
 75. Perestenko L.P., Ekologo-geograficheskiy obzor flory vodorosley zaliva Poseta (Yaponskoe more): Avtoref. diss. … kand. biol. nauk (Ecological and geographical review of algaeflora of Posyet Bay (Sea of Japan), Abstr. Dr. Sci. (Biol.) Thesis, Leningrad, 1972, 28 p. (In Rus.)
 76. Perestenko L.P., Fitogeograficheskie granitsy v severnoy chasti Tikhogo okeana: Tez. dokl. vsesoyuz. soveshch. po morskoy algologii makrofitobentosu (Phytogeographical boundaries in northern part of the Pacific Ocean: Materials of meeting on sea algology to a macrophytobenthos), Moscow, 1974, pp. 99-102. (In Rus.)
 77. Perestenko L.P., Morskaya biogeografiya (Sea biogeographic), Nauka Publ., Moscow, 1982, pp. 99-113. (In Rus.)
 78. Petlevannyy O.A., Algologia, 2006, 16(1):105-129.
 79. Popova T.G., Vodorosli i griby Zapadnoy Sibiri (Algae and mushrooms of Western Siberia), Nauka Publ., Novosibirsk, 1964, Vol. 1, pp. 21-24. (In Rus.)
 80. Preston F.W., Ecology, 1962, 43(2):185-215; 43(3):410-431.
 81. Protist diversity and geographical distribution in: Topics in biodiversity and conservation, 2009, Vol. 8, pp. 193-209.
 82. Raznoobrazie vodorosley Ukrainy, Red. S.P. Wasser, P.M. Tsarenko (Algae diversity of Ukraine, S.P. Wasser, P.M. Tsarenko (Eds), Akademperiodika Publ., Kiev, 2000, 310 p. (In Rus.)
 83. Roll Ya.V. and Kashtanova A.E., Trudy In-ta hidrobiol. AN USSR, 1953, (31):32-41.
 84. Roll Ya.V., Rozvitok nauki v URSR za 40 rokiv (The development of science in the USSR for 40 years), Acad. Sci. Publ., Kiev, 1957, pp. 340-353. (In Ukr.)
 85. Setchell W.A., Ann. Missouri Bot. Gard., 1915, 2:287-305. https://doi.org/10.2307/2990037
 86. Setchell W.A., Science, 1920, 52(1339):187-190. https://doi.org/10.1126/science.52.1339.187
 87. Shmidt V.M., Statisticheskie metodi v sravnitelnoy floristike (Statistical methods in comparative floristics), Leningr. Univ. Press, Leningrad, 1980, 176 p. (In Rus.)
 88. Siemińska J. and Wołowski K., Catalogue of Polish prokaryotic and eukaryotic algae, Inst. Bot., Krakow, 2003, 251 p.
 89. Sredinskiy N.K., Zapiski Novoros. ob-va estestvoispyt., 1872-1873, 2:17-132.
 90. Starobogatov Ya.I., Fauna mollyuskov i zoogeograficheskoe rayonirovanie kontinentalnykh vodoemov zemnogo shara (Fauna of mollusks and zoogeographical zoning of continental reservoirs of the globe), Nauka Publ., Leningrad, 1970, 372 p. (In Rus.)
 91. Starobogatov Ya.I., Morskaya biogeografiya: predmet, metody, printsipy rayonirovaniya (Sea biogeography: subject, methods, principles of division into districts), Nauka Press, Moscow, 1982, pp. 12-18. (In Rus.)
 92. Stoyko S.M., Yashchenko P.T., and Zhizhin M.P., Shatskyi pryrodnyi natsionalnyi park (Shatsky National Natural Park), Kamenyar Press, Lviv, 1986, 48 p. (In Ukr.)
 93. Svirenko D.O., Zb. prats Dnipr. biol. st. AN URSR, 1927, 2:429-468.
 94. Takhtadzhyan A.L., Floristicheskie oblasti Zemli (Floristic regions of the World), Nauka Publ., Leningrad, 1978, 247 p. (In Rus.)
 95. Takhtajan A., Floristic regions of the World, Univ. of California Press, Berkeley, 1986, 522 p.
 96. Taylor W.R., Marine Algae of the Eastern Tropical and Subtropical Coasts of the Americas, Univ. Michigan Press, Toronto, 1960, 870 p.
 97. Tolmachev A.I., Metody sravnitelnoy floristiki i problemy florogeneza (Methods of comparative floristics and problems of a florogenez), Nauka Publ., Novosibirsk, 1986, 197 p. (In Rus.)
 98. Tolmachev A.I., Vvedenie v geografiyu rasteniy (Introduction to geography of plants), Leningr. Univ. Press, Leningrad, 1974, 244 p. (In Rus.)
 99. Tsarenko P.M. and Petlevannyy O.A., Dopolnenie k «Raznoobraziyu vodorosley Ukrainy» (Addition to «Algae diversity of Ukraine»), Inst. bot., Kiev, 2001, 130 p. (In Rus.)
 100. Tsarenko P.M. and Wasser S.P., Algologia, 2000, 10(4):6-18.
 101. Tsarenko P.M., Algae of Ukraine: diversity, nomenclature, taxonomy, ecology and geography. Vol. 3, Chlorophyta, P.M. Tsarenko, S.P. Wasser, and E. Nevo (Eds), A.R.A. Gantner Verlag, K.-G., Ruggell, 2011, pp. 280-355.
 102. Tsarenko P.M., Algologia, 1998, 8(2):187-200.
 103. Tsarenko P.M., Algologia, 2000, 10(1):67-81.
 104. Tsarenko P.M., Khlorokokovi vodorosti (Chlorococcales, Chlorophyta) vodoym Ukrayiny (flora, morfologiya, ekologiya, osnovni napryamky evolyutsiyi ta pryntsypy systematyky), Avtoref. diss. dokt. biol. nauk (Chlorococcales, Chlorophyta water of Ukraine (flora, morphology, ecology, the main principles of evolution and systematics), Abstr. Dr. Sci. (Biol.) Thesis, Kiev, 1996, 45 p. (In Ukr.)
 105. Tsarenko P.M., Mikhaylyuk T.I., Demchenko E.M., and Petlovannyy O.A., Zakaznik «Lyubche». Prirodni umovy, bioriznomanitnist, zberezhennya y upravlinnya (Reserve «Lubča». The natural conditions, biodiversity, conservation and management), Kiev, 2001, pp. 27-30, 125-155. (In Ukr.)
 106. Tsarenko P.M., Palamar-Mordvintseva G.M., and Wasser S.P., Algologia, 1998, 8(3):227-241.
 107. Tseng C.K. and Chang C.F., Oceanol. Limnol. Sin., 1959, 2(4):244-277.
 108. Tseng C.K., Oceanol. Limnol. Sin., 1963, 5(4):288-304.
 109. Tsys P.N., Fiziko-geograficheskoe rayonirovanie Ukrainskoy SSR (Physiographic zoning into districts Ukrainian Soviet Socialist Republic), Kiev State Univ. Publ., Kiev, 1968, pp. 569-634. (In Rus.)
 110. Tyler A., Hydrobiologia, 1996, 336:127-135. https://doi.org/10.1007/BF00010826
 111. Vanormellinger P., Verleyen E., and Vyverman W., Biodiver. Cons., 2008, 17:393-405. https://doi.org/10.1007/s10531-007-9257-4
 112. Vetrova Z.I., Evglenofitovye vodorosli, Otv. red. N.V. Kondrateva (Euglenophyta, N.V. Kondratyeva (Ed.), Nauk. dumka Publ., Kiev, 1986, 348 p. (Flora vodorosley kontinentalnykh vodoemov Ukrainskoy SSR. Vyp. 1, ch. 1). (Flora of continental algae water bodies of Ukraine, Issue 1, pt 1) (In Rus.)
 113. Vetrova Z.I., Evglenofitovye vodorosli, Otv. red. N.V. Kondrateva (Euglenophyta, N.V. Kondratyeva (Ed.), Nauk. dumka Publ., Kiev, 1993, 260 p. (Flora vodorosley kontinentalnykh vodoemov Ukrainy. Vyp. 1, ch. 2). (Flora of continental algae water bodies of Ukraine, Issue 1, pt 2) (In Rus.)
 114. Vetrova Z.I., Evglenofitovye vodorosli, Vyp. 2 Otv. red. S.Ya. Kondratyuk (Euglenophyta, S.Ya. Kondratyuk (Ed.), Lileya Press, Kiev; Ternopol, 2004, 272 p. (In Rus.)
 115. Vinogradova O.N., Sinezelenye vodorosli Gornogo Kryma, Avtoref. diss. kand. biol. nauk (Cyanophyta of Mounting Crimea), Abstr. Dr. Sci. (Biol.) Thesis, Kiev, 1984, 25 p. (In Rus.)
 116. Vodna Ramkova Dyrektiva YeS 2000-60-YeS. Osnovni terminy ta yikh vyznachennya (Water Framework Directive YeS 2000-60-YeS. Basic Terms and Definitions), Kiev, 2006, 240 p. (In Ukr.)
 117. Voronov A.G., Drozdov N.N., Krivolutskiy A.D., and Myalo E.G., Biogeografiya s osnovami ekologii, 4-e izd. (Biogeography with fundamentals of ecology, 4th ed.), Vyssh. shkola Press, Moscow, 2002, 342 p. (In Rus.)
 118. Wołoszynska J., Rozpr. Wydz. mat.-przyrod. Polsk. Akad. Umiej, 1921, Ser. III, 20:127-140.
 119. Yurtsev B.A. and Kamelin R.B., Osnovnye ponyatiya i terminy floristiki (Basic concepts and terms of floristics), Perm, 1991, 80 p.
 120. Zhezhera M.D., Algologia, 2009, 19(4):380-389.
 121. Zinova A.D., Atlas Antarktiki (Atlas of Antarctic), Nauka Press, Leningrad, 1966, Issue I, map 129, V. (In Rus.)
 122. Zinova A.D., Atlas Antarktiki (Atlas of Antarctic), Nauka Press, Leningrad, 1969, Issue II, pp. 492-496. (In Rus.)
 123. Zinova A.D., Gidrobiologiya i biogeografiya shelfov kholodnykh i umerennykh vod Mirovogo okeana: Tez. soveshch. (Hydrobiology and biogeography of shelves of cold and moderate waters of the World Ocean: Materials of Conference), Leningrad, 1974, pp. 12-13. (In Rus.)
 124. Zinova A.D., Konferenciya po sovmestnym issledovaniyam fauny i flory (Conference on joint researches of flora and fauna), Leningrad, 1962, pp. 1-11. (In Rus.)