ISSN (print) 0868-8540, (online) 2413-5984
logoAlgologia
 • 5 of 8
Up
Algologia 2016, 26(4): 418–438
https://doi.org/10.15407/alg26.04.418
Flora and Geography

Cyanoprokaryota of the Kuyalnik Estuary ecosystem (Ukraine)

Tsarenko P.M.1, 2, Ennan A.A.2, Shichalyeyeva G.N.2, Barinova S.S.3, Gerasimiuk V.P.2, 4, Ryzhko V.E.5
Abstract

The role and significance of aquatic-terrestrial Cyanoprokaryota in the ecosystem of the Kuyalnik Estuary (the northwestern coast of the Black Sea) are discussed. The ecosystem is characterized by sharp fluctuations in hydrological regime, water area, and salinity of water and soil; also, it undergoes strong antropogenous pollution. In this area 94 taxa of Cyanoprokaryota were revealed during long-term observations. Most of the taxa (53.2%) belong to subclass Oscillatoriophycideae. Representatives of Synechococcophycideae (27.7%) and Nostococcophycideae (19.1%) are less diverse. Peculiarities of spatial and temporal distribution of cyanobacteria in the estuary are analyzed. The most diverse and abundant are cyanoprocaryotes in benthic communities. Macroscopic cyanobacterial films may be involved in the process of formation of peloids. It was confirmed that cyanoprocaryotes play a leading role in the aquatic and terrestrial biotopes of the estuary basin due to their environmental sustainability and lability to the fluctuations of salinity, pH, and temperature. Peculiarities of their distribution in the area and the main environmental factors affecting the formation of their species composition are discussed.

Keywords: Cyanoprokaryota, Kuyalnik Estuary, aquatic-terrestrial forms, species composition, environmental factors, peloids

Full text: PDF 817K

References
 1. Alekin O.A., Osnovy gidrokhimii [Basics of hydrochemistry], Gidrometeoizdat, Leningrad, 1970, 440 p. (Rus.)
 2. Algae of Ukraine: diversity, nomenclature, taxonomy, ecology and geography. Vol. 1, Cyanoprocaryota, Euglenophyta, Chrysophyta, Xanthophyta, Raphidophyta, Phaeophyta, Dinophyta, Cryptophyta, Glaucocystophyta and Rhodophyta, P.M. Tsarenko, S.P. Wasser, E. Nevo (Eds), A.R.A. Gantner Verlag, K.-G., Ruggell, 2006, 755 p.
 3. Barinova S.S., Medvedeva L.A., and Anisimova O.V., Bioraznoobrazie vodorosley-indikatorov okruzhayushchey sredy [Biodiversity-environmental indicators algae medium], Pil. Stud., Tel-Aviv, 2006, 498 p. (Rus.)
 4. Ennan A.A., Shikhaleeva G.N., Adobovskiy V.V., Gerasimyuk V.P., Shikhaleev I.I., and Kiryushkina A.N., Prichornomorskiy ekologichniy byuleten (Odessa), 2012, 1(43): 75–85.
 5. Ennan A.A., Shikhaleeva G.N., Babinets S.K., and Chursina O.D., Mat. Vseukr. nauk.-prakt. konf. [Mat. Ukr. sci.-pract. conf.], Inovatsiyno-inform. tsentr, Odessa, 2009, pp. 216–221. (Rus.)
 6. Ennan A.A., Shikhaleeva G.N., Babinets S.K., and Kiryushkina A.N., Mat. nauch.-prakt. konf. «Monitoring okruzhayushchey sredy» (18–22 sent. 2006 g., Koktebel) [Mat. sci.-pract. conf. «Environmental Monitoring» (Sept. 18-22 2006 Koktebel)], Ekologiya, nauka, tekhnika, Kiev, 2006, pp. 35–38. (Rus.)
 7. Ennan A.A., Shikhaleeva G.N., and Kiryushkina A.N., Mat. Vseukr. nauk.-prakt. konf. «Prirodno-resursniy potentsial Kuyalnitskogo ta Khadzhibeyskogo limaniv, teritoriyi mizhlimannya: suchasniy stan, perspektivi rozvitku» (18–20 list. 2015 r., Odessa) [Mat. Ukr. sci.-pract. conf. «Natural-resource potentsial Kuyalnik and Hadzhibey estuaries, territory between estuaries: current situation, prospects» (18–20 November, 2015, Odessa)], Odessa, 2015, pp. 142–144.
 8. Ennan A.A., Shikhaleeva G.N., Shikhaleev I.I., Adobovskiy V.V., and Kiryushkina A.N., Visn. ONU. Ser. Khimiya, 2014, 19(51): 60–69.
 9. Gerasim’yuk V.P., Diatomovi vodorosti bentosu Khadzhibeyskogo ta Kuyalnitskogo limaniv (Pivnichno-Zakhidne Prichornomor’ya), Avtoref. … dis. kand. biol. nauk [Diatoms and benthic Khadzhibei and Kuyalnik estuaries (North-Western Black Sea)], Abstr. PhD Sci. (Biol) Thesis, Kiev, 1992, 18 p. (Ukr.)
 10. Gerasim’yuk V.P., Shikhalyeyeva G.M., and Ennan A.A., Visn. ONU. Ser. Biol., 2006, 11(1): 93–105.
 11. Gerasimyuk V.P., Ennan A.A., Shikhaleeva G.M., and Kiryushkina A.N., Nauk. zap. Ternop. ped. un-tu. Ser. Biol. Gidroekologiya, 2005, (3): 79–81.
 12. Gerasimyuk V.P. and Guslyakov N.E., Mat. nauch. konf. molod. uchenykh Odes. un-ta (16–17 maya 1985 g.) [Mat. sci. conf. of young scientists, Odessa Univ. (16–17 May 1985)], Odessa, 1987, pp. 149–159.
 13. Gerasimyuk V.P., Shikhaleeva G.N., and Ennan A.A., Algologia, 2011, 21(2): 226–240.
 14. Gollerbakh M.M. and Shtina E.A., Pochvennye vodorosli [Soil algae], Nauka Press, Leningrad, 1969, 228 p. (Rus.)
 15. Guiry G.M. and Guiry M.D. , AlgaeBase. World-wide electronic publ., Natl. Univ. Ireland, Galway. 2016. http://www.algaebase.org.
 16. Isachenko B.L., Mikrobiologicheskie issledovaniya nad gryazevymi ozyorami [Microbiological research of mud lakes], AN SSSR Press, Moscow, 1951, Vol. 2, pp. 26–142.
 17. Kiryushkina A.N., Gerasimyuk V.P., and Shikhaleeva G.N. In: Proc. IV Intn. Young Sci. Conf. «Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution» (Sept. 16–19, 2009, Odessa), Pechat. Dom, Odessa, 2009, pp. 30–31.
 18. Komárek J., Süsswasserflora von Mitteleuropa, Springer Speetz., Berlin; Heidelberg, 2013, Bd 19(3), 1130 p.
 19. Komárek J. and Anagnostidis K., Süsswasserflora von Mitteleuropa, Gustav Fischer, Jena, 1998, Bd 19(1), 548 p.
 20. Komárek J. and Anagnostidis K., Süsswasserflora von Mitteleuropa, Elsevier Spectr., München, 2005, Bd 19(2), 759 p.
 21. Komárek J., Kaštovský J., Mareš J., and Johansen J.R., Preslia, 2014, 86(4): 295–335.
 22. Kondratyeva N.V., In: Viznachnik prisnovodnikh vodorostey URSR. Tom 1, ch. 2 [Identification manual of freshwater algae], Naukova dumka Press, Kiev, 1968, Vol. 1, pt 2, 523 p. (Ukr.)
 23. Kovalenko O.V., Flora vodorostey Ukrainy. Sinozeleni vodorosti. Vol. 1, issue 1 [Flora of algae of Ukraine], Aristey Publ., Kiev, 2009, Vol. 1, issue 1, 387 p.
 24. Novakovskiy A.B., Vozmozhnosti i bazovye printsipy programmnogo modulya «GRAPHS» [Features and the basic principles of the program «GRAPHS» module], Ural Dept. RAS Publ., Syktyvkar, 2004, Vol. 27, pp. 1–28.
 25. Pogrebnyak I.I., Donnaya rastitelnost limanov Severo-Zapadnogo Prichernomorya i sopredelnykh akvatoriy Chernogo morya, Avtoref. … dis. dokt. biol. nauk [Bottom vegetation estuaries of the Northwest Black Sea and adjacent waters of the Black Sea], Abstr. Dr. Sci. (Biol.) Thesis, Odessa, 1965, 31 p. (Rus.)
 26. Pogribnyak I.I., Pratsi Odes. derzh. un-tu, 1949, 4(57): 123–133.
 27. Prikhodkova L.P., Sinezelenye vodorosli pochv stepnoy zony Ukrainy [Blue green algae soil Steppe zone of Ukraine], Naukova dumka Press, Kiev, 1992, 218 p. (Rus.)
 28. Severo-zapadnaya chast Chernogo morya: biologiya i ekologiya [The northwestern part of the Black Sea: Biology and Ecology], Yu.P. Zaytsev, B.G. Aleksandrov, G.G. Minicheva (Eds), Naukova dumka Press, Kiev, 2006, 700 p. (Rus.)
 29. Shikhaleeva G.N., Babinets S.K., and Redko T.D., Meteorologiya, klimatologiya i gidrologiya [Meteorology, climatology and hydrology], 2004, issue 48, pp. 313–321.
 30. Shikhaleeva G.N., Ennan A.A., Chursina O.D., Shikhaleev I.I., Kiryushkina A.N., and Kuzmina I.S., Visnik ONU. Ser. Khimiya, 2013, 18, issue 3(47): 60–69.
 31. Shikhaleeva G.N., Ennan A.A., Shikhaleev I.I., and Chursina O.D., Visnik ONU. Ser. Khimiya, 2011, 16, issue 13(39)-14(40): 54–61.
 32. Shikhaleeva G.N. and Kiryushkina A.N., In: Mat. Vseukr. nauk.-prakt. konf. «Prirodno-resursniy potentsial Kuyalnitskogo ta Khadzhibeyskogo limaniv, teritoriyi mizhlimannya: suchasniy stan, perspektivi rozvitku» (18–20 list. 2015 r., Odessa) [Mat. Ukr. sci.-pract. conf. «Natural-resource potential Kuyalnik and Hadzhibey estuaries, territory between estuaries: current situation, prospects» (18–20 November, 2015, Odessa)], Odessa, 2015, pp. 136–139.
 33. Solonenko A.M., Vodorosti gipergalinnikh vodoym pivnichno-zakhidnogo uzberezhzhya Azovskogo morya ta yikh uchast v utvorenni mulovikh sulfidnikh peloidiv, Avtoref. dis. … dokt. biol. nauk [Algae ponds hiperhaline northwest coast of the Azov Sea and their participation in the formation of silt sulfide peloids], Abstr. Dr. Sci. (Biol.) Thesis, Kiev, 2015, 38 p.
 34. Solonenko A.M., Yaroviy S.O., and Yarova T.A., Visn. Lviv. un-tu, 2010, (52): 13–19.
 35. Tkachenko F.P., Makrofitobentos Odesskikh limanov (Khadzhibeyskogo i Kuyalnitskogo) v usloviyakh antropogennogo vliyaniya: Mat. nauk.-prakt. konf. [Macrophytobenthos Odessa estuaries (Hadzibey and Kuyalnic) under conditions of anthropogenic influence: Mat. sci.-pract. conf.], Odessa, 2001, pp. 85–88.
 36. Vinogradova O.M., Cyanoprokaryota gipergalinnikh ekosistem Ukraini [Cyanoprokaryota of hiperhaline ecosystems of Ukraine], Alterpres, Kiev, 2012, 200 p. (Ukr.)
 37. Vinogradova O.M., Chernomor. bot. zhurn., 2016, 12(1): 85–94.
 38. Vinogradova O.M., Ukr. fitotsen. zb. Ser. S, 2006, (24): 33–44.
 39. Vinogradova O.M., Sinozeleni vodorosti ekstremalnikh mistsezrostan, Avtoref. … dis. dokt. biol. nauk [Blue Green Algae extreme habitats], Abstr. Dr. Sci. (Biol.) Thesis, Kiev, 2013, 44 p. (Ukr.)
 40. Vodorosli: Spravochnik [Algae: directory], S.P. Wasser, N.V. Kondrateva, N.P. Masyuk (Eds), Naukova dumka Press, Kiev, 1989, 608 p.
 41. Yaroviy S.O., Chernomor. bot. zhurn., 2013, 9(2): 238–256.
 42. Yarovoy S.A., Yarova T.A., and Solonenko A.M., Ekol. ta noosferologiya, 2008, 19(1–2): 169–171.