ISSN (print) 0868-8540, (online) 2413-5984
logoAlgologia
 • 4 of 8
Up
Algologia 2017, 27(1): 45–63
https://doi.org/10.15407/alg27.01.045
Ecology, Cenology, Conservation of Algae and Their Role in Nature

Bacillariophyta in the Sevastopol coastal zone (Black Sea, Crimea)

Bryantseva Yu.V.
Abstract

This paper summarizes the results of original own research and analysis of published data on the species composition of planktonic and benthic diatoms from the coastal waters of Sevastopol and Sevastopol Bay. During monthly environmental monitoring, conducted in 2009–2014 by the Department of Biophysical Ecology, IBSS NAS of Ukraine, in Sevastopol coastal waters 48 Bacillariophyta species were identified. They belonged to 31 genera, 23 families, 18 orders and 3 classes. Among them, around 10 species dominated in number varying from season to season. However, the diatoms maximum abundances in 2008–2014 were significantly lower than in previous periods. The analysis of published data covered the period from 1903 to 2014. In bibliography, total 379 diatom species and sub-species (infraspecific taxa) were mentioned. We compiled their list and revised it according to modern taxonomy. In result, for the period of 111 years of observations the most comprehensive inventory of diatoms from the coastal waters of Sevastopol and Sevastopol Bay was produced. This inventory contains indications of reliability of species historical and recent findings, which is a valuable information for improving routine monitoring and species identification. The species list includes 334 species (379 infraspecific taxa) from 107 genera, 62 families, 32 orders and 3 classes Bacillariophyta. Eighty-five taxa are in need for further research and confirmation of previous records. Benthic diatoms are of low diversity and in phytoplankton the species richness is significant among the tikhopelagic forms (51%).

Keywords: Bacillariophyta, Black Sea, coastal zone of Sevastopol, the species composition

Full text: PDF (Rus) 435K

References
 1. Algae of Ukraine: diversity, nomenclature, taxonomy, ecology and geography. Vol. 2. Bacillariophyta, P.M. Tsarenko, S.P. Wasser, E. Nevo (Eds), A.R.G. Gantner Verlag, K.-G., Ruggell, 2009, 413 p.
 2. Authors of Plant names, R.K. Brummitt and C.E. Powell (Eds), Roy. Bot. Gardens, Kew, 1992, 732 p.
 3. Bryantseva Yu.V., Mikrovodorosli Chernogo morya: problemy sokhraneniya bioraznoobraziya i biotekhnololgicheskogo ispolzovaniya. Ch. 1, gl. 2 [Microalgae of the Black Sea: Problems of biodiversity conservation and biotehnololgical use. Pt 1, sect. 2], EKOSI-Gidrofizika, Sevastopol, 2008, pp. 18–28. (Rus.)
 4. Bryantseva Yu.V. and Gorbunov V.P., Ekosistemy, ikh optimizatsiya i okhrana [Ecosystems, their optimization and security], TNU, Simferopol, 2012, issue 7, pp. 126–137. (Rus.)
 5. Bryantseva Yu.V., Kovardakov S.A., Lopukhin A.S., and Lopukhina O.A., Problemy biologicheskoy okeanografii XXI veka: Tez. dokl. [Problems of Biological Oceanography of the XXI century: Proc. rep.], EKOSI-Gidrofizika, Sevastopol, 2006, p. 13. (Rus.)
 6. Bryantseva Yu.V., Krachmalnyi A.F., Velikova V.N., and Sergeeva A.V., Int. J. Algae, 2016, 18(1): 21–32. https://doi.org/10.15407/alg26.01.074 https://doi.org/10.1615/InterJAlgae.v18.i1.20
 7. Bryantseva Yu.V., Kovardakov S.A., Lopukhin A.S., Lopukhina O.A., Kemp R.B., Wilson J., Ryb. khoz. Ukrainy, 2003, (7): 37–41.
 8. Geyneman B., Vestn. ryboprom., 1903, 12: 661–665.
 9. Guiry M.D. and Guiry G.M., AlgaeBase. World-wide electronic publication, Nat. Univ. Ireland, Galway, 2016. http://www.algaebase.org
 10. Kondratyeva T.M. Sutochnye izmeneniya phytoplanktona v Sevastopolskoy bukhte [Daily changes of phytoplankton at Sevastopol Bay], Trudy Sevastop. biol. st., 1958, 10: 8–26.
 11. Kovaleva T.M., Biol. morya, 1969, (17): 18–31.
 12. Kucherova Z.S., Diatomovye vodorosli i ikh rol v tsenoze obrastaniya Chernogo morya. Avtoref. Diss. kand. biol. nauk [Diatoms and their role in cenosis fouling the Black Sea], Abstr. Dr. Sci. (Biol.) Thesis, Sevastopol, 1973, 25 p. (Rus.)
 13. Lefebvre K.A., Toxicon, 2010, 56(2): 218–230. https://doi.org/10.1016/j.toxicon.2009.05.034 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19505488
 14. Lopukhina O.A. and Manzhos L.A., Ekol. morya, 2005, (69): 25–31.
 15. Lopukhina O.A., Bryantseva Yu.V., and Kemp R.B. Sezonnaya dinamika phytoplanktona v Sevastopolskoy bukhte v 1998 g. [Seasonal dynamic of the Sevastopol Bay phytoplankton in 1998] In: The water area and the coast of Sevastopol: ecosystem and public services, Akvavita (Sevastopol), 1999, 4(2): 131–141.
 16. Lopukhin A.S., Ovsyanyi E.I., Romanov A.S., Kovardakov S.A., Bryantseva Yu.V., Rylkova O.A., Gavrilova N.A., Gubanov V.V., Lopukhin S.A., Gomis K., Vilson D.G., and Kemp R.B., Ekologicheskaya bezopasnost pribrezhnoy i shelfovoy zon i kompleksnoe ispolzovanie resursov shelfa [Ecological safety of coastal and shelf zones and complex use of shelf resources], EKOSI-Gidrofizika, Sevastopol, 2007, issue 15, pp. 74–109. (Rus.)
 17. Makkaveeva E.B., Trudy Sevastop. biol. st., 1960, 13: 27–38.
 18. Manzhos L.A., Rib. gosp. Ukrainy, 2009, 4(63): 8–12.
 19. Matishov G.G. and Fushtey T.V., K probleme vredonosnykh «tsveteniy» vody v Azovskom more, Issledovano v Rossii [On the problem of malicious "blooms" of water in the Sea of Azov, Investigated in Russia], 2003. http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2003/022.pdf
 20. Morozova-Vodyanitskaya N.V., Trudy Sevastop. biol. st., 1948, 4: 39–172. (Rus.)
 21. Nesterova D.A., Algologia, 2001, 11(4): 502–513.
 22. Nevrova E.L., Algologia, 1998, 8(3): 278–285.
 23. Nevrova E.L., Sovremennoe sostoyanie bioraznoobraziya pribrezhnykh vod Kryma (Chernomorskiy sektor) [The current state of biodiversity of coastal waters of Crimea (Black Sea sector)], EKOSI-Gidrofizika, Sevastopol, 2003, pp. 270–277; 351–362. (Rus.)
 24. Nevrova E.L., Mor. ekol. zhurn., 2013, 12(3): 55–67.
 25. Nevrova E.L. and Revkov N.K., Algologia, 2003, 13(3): 269–282.
 26. Nevrova E.L., Snegireva A.A., Petrov A.N., and Kovaleva G.V., Rukovodstvo po izucheniyu morskogo mikrofitobentosa i ego primeneniyu dlya kontrolya kachestva sredy [Study Guide microphytobenthos sea and its use for the control of environmental quality], Novaya Oreanda, Sevastopol; Simferopol, 2015, 176 p. (Rus.)
 27. Palamar-Mordvintseva G.M. and Tsarenko P.M., Teoreticheskie osnovy i rekomendatsii dlya napisaniya «Flora vodorosley Ukrainy» [Theoretical bases and recommendations for writing «Flora of algae in Ukraine»], Kiev, 2012, 140 p. (Rus.)
 28. Petrov A.N. and Nevrova E.L., Int. J. Biodivers., 2013. https://doi.org/10.1155/2013/975459
 29. Polikarpov I.G., Saburova M.A., Manzhos L.A., Pavlovskaya T.V., and Gavrilova N.A., Sovremennoe sostoyanie biorazno-obraziya pribrezhnykh vod Kryma (chernomorskiy sektor) [The current state of biodiversity of coastal waters of Crimea (Black Sea sector)], EKOSI-Gidrofizika, Sevastopol, 2003, pp. 16–42. (In Rus.)
 30. Proshkina-Lavrenko A.I., Diatomovye vodorosli planktona Chernogo morya [Diatoms plankton of the Black Sea], Izd-vo AN SSSR, Moscow; Leningrad, 1955, 222 p. (Rus.)
 31. Proshkina-Lavrenko A.I., Diatomovye vodorosli bentosa Chernogo morya [Diatoms algae of Black Sea benthos], Izd-vo AN SSSR, Moscow; Leningrad, 1963, 243 p. (Rus.)
 32. Radchenko G., Kapkov V.I., and Fedorov V.D., Prakticheskoye rukovodstvo po sboru i analizu prob morskogo fitoplanktona: Uchebno-metodicheskoye posobiye dlya studentov biologicheskih spetsialnostey universitetov [Practical guide for the collection and analysis of marine phytoplankton samples: A guide for university students in the field of biological research], Mordvintsev, Moscow, 2010, 60 p. (Rus.)
 33. Reyngard L.V., Trudy obshchestva ispyt. prirody pri Khark. univ., 1909, (13): 3–31.
 34. Ryabushko L.I., Algologia, 1994a, 4(2): 15–21.
 35. Ryabushko L.I., Algologia, 1994b, 4(1): 62–71.
 36. Ryabushko L.I., Potentsialnoopasnye mikrovodorosli Chernogo i Azovskogo morey [Potentially dangerous microalgae of Black and Azov Seas], EKOSI-Gidrofizika, Sevastopol, 2003, 288 p. (Rus).
 37. Ryabushko L.I., Mikrovodorosli bentosa Chernogo morya [Microalgae of the Black Sea benthos], EKOSI-Gidrofizika, Sevastopol, 2006, 143 p. (Rus.)
 38. Ryabushko L.I., Mikrovodorosli Chernogo morya: problemy sokhraneniya bioraznoobraziya i biotekhnologicheskogo ispolzovaniya. Ch. 1, gl. 3 [Microalgae of the Black Sea: Problems of conservation and biotechnological use. Pt 1, sect. 3], EKOSI-Gidrofizika, Sevastopol, 2008, pp. 29–49; 130–162. (Rus.)
 39. Ryabushko L.I., Mikrofitobentos Chernogo morya [Microphytobenthos of the Black Sea], EKOSI-Gidrofizika, Sevastopol, 2013, 416 p.
 40. Ryabushko L.I. and Ryabushko V.I., Algologia, 2001, 11(1): 70–82.
 41. Ryabushko L.I., Babich I.I., Ryabushko V.I., and Smirnova L.L. Algologia, 2000, 10(2): 181–192.
 42. Senicheva M.I., Biol. morya, 1971, (24): 3–12.
 43. Senicheva M.I., Ekol. morya, 2000, (53): 15–19.
 44. Senicheva M.I., Ekol. morya, 2002, (62): 25–29.
 45. Senicheva M.I., Mikrovodorosli Chernogo morya: problemy sokhraneniya bioraznoobraziya i biotekhnologicheskogo ispolzovaniya [Microalgae of the Black Sea: biodiversity conservation and biotechnological use], EKOSI-Gidrofizika, Sevastopol, 2008, pp. 5–17. (Rus.)
 46. Serikova I.M., Bryantseva Yu.V., Tokarev Yu.N., Stanichniy S.V., and Vasilenko V.I., Hydrobyol. J., 2016, 52(1): 39–48. https://doi.org/10.1615/HydrobJ.v52.i1.40
 47. Terenko L.M. and Terenko G.V., Problemy biologicheskoy okeanografii XXI veka: Tez. dokl. [Problems of Biological Oceanography of the XXI century: Abstracts], EKOSI-Gidrofizika, Sevastopol, 2006, 43 p. (Rus.)
 48. Terenko L.M. and Terenko G.V., Ekol. morya, 2000, (52): 56–59.