ISSN (print) 0868-8540, (online) 2413-5984
logoAlgologia
 • 7 of 9
Up
Algologia 2017, 27(4): 436–457
https://doi.org/10.15407/alg27.04.436
Flora and Geography

Taxonomic revision of the species composition of Cyanobacteria/Cyanoprokaryota of the Ukrainian coast of the Black Sea

Vinogradova O., Bryantseva Yu.
Abstract

The paper presents the results of taxonomic revision of the species composition of cyanobacteria of the Ukrainian coast of the Black Sea (UCBS) occupying the northern and northwestern extremity of the sea. A verified list of the UCBS cyanobacteria includes 184 species from 68 genera. That makes 75.1% of species and 81.7% of the generic spectrum of the total Black Sea diversity of cyanobacteria. For each species data on ecological peculiarities and general distribution are given. In terms of ecological ranges, marine (35.5%) and brackish (13.9%) species make up about half of the list. The share of freshwater cyanobacteria (29.4%) is also high. It is mostly due to the records in plankton of the northwestern part of the sea where their proportion (48.6%) exceeds the combined share of marine (18.1%) and brackish (27.8%) species. Totally 77 cyanobacterial species from 35 genera were recorded in plankton and 132 species from 50 genera occurred on various substrates of natural and artificial origin. Biogeographically most of the revealed species have cosmopolitan (37.8%), subcosmopolitan (19.2%) and European (15.8%) ranges. UCBS includes two natural regions differing in geomorphological and climatic features: northwestern part and Crimean coast. In the northwestern part of the Black Sea, 94 species of 37 genera of cyanobacteria were found. Most of them (33 genera, 71 species) were revealed in plankton communities. For microphytobenthos, 27 species from 10 genera are cited. For the Crimean coast, 124 species of cyanobacteria from 54 genera are known. Among them 14 species from 10 genera were recorded in plankton, and 117 species from 51 genera in benthos. 17 species of cyanobacteria caused summer water blooms in the UCBS. Among them Dolichospermum flosaquae, Glaucospira laxissima, Nodularia spumigena, Planktolyngbya limnetica and Synechocystis salina appeared among the causative agents of water bloom at the Ukrainian coast only in the last decade. In recent decades, the list of species has been enlarged due to invaders from equatorial and subtropical regions, and freshwater forms. This indicates the need for further monitoring of the species composition of the Black Sea Cyanobacteria.

Keywords: Cyanobacteria, Cyanoprokaryota, species composition, ecological structure, distribution, Black Sea, Ukraine

Full text: PDF (Rus) 513K

References
 1. Aksentev B.N. J. Nauk.-doslid. kaf. Odesi. 1926. 2(4): 62–79.
 2. Aleksandrov B.G., Terenko L.M., Nesterova D.P. Algologia. 2012. 22(2): 152–165.
 3. Algae of Ukraine: diversity, nomenclature, taxonomy, ecology and geography. Eds P.M. Tsarenko, S.P. Wasser, E. Nevo. Ruggell: A.R.G. Gantner Verlag K.-G., 2006–2014.
 4. Anagnostidis K., Komárek J. Arch. Hydrobiol. 1988. (50–53): 327–472.
 5. Bagheri S., Fallahi M. Caspian J. Environ. Sci. 2014. 12(1): 81–97.
 6. Black Sea Biological Diversity. Ukraine. Black Sea Environmental Series. Eds Ju. P. Zaitsev, B.G. Alexandrov. New York: Unit. Nat. Publ., 1998. Vol. 7. P. 1–351.
 7. Bryantsev V.A. Bagatorichniy promisloviy prognoz na osnovi geofizichnikh ta geliofizichnikh faktoriv [Long-term industrial forecast based on geophysical and heliophysical factors]. Kiev: Interservis, 2016. 78 p.
 8. Bryantsev V.A. Rib. gosp. Ukrainy. 2004. 34(5): 49–51.
 9. Bryantsev V.A., Bryantseva Yu.V. Ekol. morya. 1999. 49: 24–28.
 10. Bryantsev V.A., Bryantseva Yu.V. V kn.: Ekologicheskaya bezopasnost pribrezhnoy i shelfovoy zon i kompleksnoe ispolzovanie resursov shelfa [In: Ecological safety of coastal and shelf zones and integrated use of shelf resources]. Sevastopol, 2010. P. 191–197.
 11. Bryantseva Yu.V., Gorbunov V.P. V kn.: Ekosistemy, ikh optimizatsiya i okhrana [In: Ecosystems, their optimization and protection]. 2012. 7: 126–137.
 12. Bryantseva Yu.V., Zaremba N.V., Slipetskiy D.I. V kn.: Sovremennye problemy ekologii regiona Azovskogo i Chernogo morey (Kerch, 8–9 oktyabrya 2009) [In: Modern problems of ecology of the Azov and Black Seas region (Kerch, October 8-9, 2009)]. Abstracts. Kerch, 2009a. P. 76–81.
 13. Bryantseva Yu.V., Silakov M.I., Slipetskiy D.I., Danilova O.N. V kn.: Sovremennye problemy ekologii regiona Azovskogo i Chernogo morey (Kerch, 8–9 okt. 2009) [In: Modern problems of ecology of the Azov and Black Seas region (Kerch, Oct. 8–9, 2009)]. Abstracts. Kerch, 2009b. P. 26–32.
 14. BSC, 2008. State of the Environment of the Black Sea (2001-2006/7). Black Sea Commis. Publ. Istanbul, Turkey, 2008. 419 p.
 15. BSPC Editorial Board. Black Sea phytoplankton checklist, available at: http://u0258318.isp.regruhosting.ru, 2014
 16. Caraus I. Algae of Romania. A distributional checklist of actual algae. Version 2.4. Studii si Cercetari Biologie. 2017. 7: 1–1002, available at: http://www.vliz.be/imisdocs/ publications/270678.pdf
 17. Dekenbakh K.N. Trudy SPb ob-va estestvoispyt. 1892. 24.
 18. Dekenbakh K.N. Trudy SPb ob-va estestvoispyt. 1902a. 33(1): 347–348.
 19. Dekenbakh K.N. Trudy SPb ob-va estestvoispyt. 1902b. 33(7): 337–338.
 20. Derezyuk N.V. V kn.: Ostrov Zmeinyi. Ekosistema pribrezhnykh vod [In: Snake Island. Ecosystem of coastal waters]. Odessa: Astroprint, 2008. P. 208–218.
 21. Eremenko T.I. V kn.: Biologiya severo-zapadnoy chasti Chernogo morya [Biology of the northwestern part of the Black Sea]. Kiev: Nauk. Dumka Press, 1967. P. 126–146.
 22. Garkusha O.P. Nauk. zap. Ternop. nats. ped. un-tu. Ser. Biol. 2010. 3(44): 47–50.
 23. Generalova V.I. Trudy Karadag, biol. st. 1950. 10: 106–148.
 24. Gerasimyuk V.P. Algologia. 2011. 21(1): 126–128.
 25. Gerasimyuk V.P. Algologia. 2016. 26(3): 293–302. https://doi.org/10.15407/alg26.03.293
 26. Golubic S., Abed R.M.M., Palińska K., Pauillac S., Chinain M., Laurent D. Toxicon. 2010. 56: 836–841.
 27. Guiry M.D., Guiry G.M. AlgaeBase. World-wide electron. publ., Galway: Nat. Univ. Ireland, 2017. http://www.algaebase.org
 28. Ivanov A.I. V kn.: Biologiya severo-zapadnoy chasti Chernogo morya [In: Biology of the northwestern part of the Black Sea]. Kiev: Nauk. Dumka Press, 1967. P. 59–75.
 29. Ivanov A.I. V kn.: Issledovaniya planktona Chernogo i Azovskogo morey [In: Studies of plankton in the Black and Azov Seas]. Kiev: Nauk. Dumka Press, 1965. P. 17–35.
 30. Johansen J.R., Casamatta D.A. Arch. Hydrobiol. Algol. Stud. 2005. 117: 71–93. https://doi.org/10.1127/1864-1318/2005/0117-0071
 31. Komárek J. Algae. 2006. 21(4): 349–375. https://doi.org/10.4490/ALGAE.2006.21.4.349
 32. Komárek J. In: Süsswasserflora von Mitteleuropa. Berlin, Heidelberg: Elsevier, 2013. Bd 19/3. 1130 S.
 33. Komárek J., Anagnostidis K. Arch. Hydrobiol. Algol. Stud. 1989. 43: 157–226.
 34. Komárek J., Anagnostidis K. In: Süsswasserflora von Mitteleuropa. Jena: Gustav Fischer Verlag, 1999. Bd 19/1. 548 p.
 35. Komárek J., Anagnostidis K. In: Süsswasserflora von Mitteleuropa. München: Elsevier Spectr., 2005. Bd 19/2. 759 p.
 36. Komárek J., Kaštovský J., Mareš J., Johansen J.R. Preslia. 2014. 86(4): 295–235.
 37. Komárek J., Moestrup O. In: IOC-UNESCO Taxonomic Reference List of Harmful Micro Algae, 2017. http://www.marinespecies.org/hab
 38. Kondrateva N.V., Ryabushko L.I., Vinogradova O.N., Kislova O.A., Shevchenko T.F. Algologia. 2001. 11(1): 3–36.
 39. Kondratyeva N.V. Viznachnik prisnovodnikh vodorostey Ukrainskoi RSR. Sinozeleni vodorostiCyanophyta [Identification manual of freshwater algae of Ukraine. Blue-green algae of Ukrainian SSR]. Kyiv: Nauk. Dumka Press, 1968. Issue 1, pt 2. 523 p.
 40. Kosinskaya E.K. Opredelitel morskikh sinezelenykh vodorosley [Determinant of marine blue-green algae]. Moscow; Leningrad: AN SSSR Press, 1948. 278 p.
 41. Kovalenko O.V. In: Algae of Ukraine: diversity, nomenclature, taxonomy, ecology and geography. Ruggell: A.R.G. Gantner Verlag K.-G., 2006. P. 44–95.
 42. Kovalenko O.V. V kn.: Flora vodorostey Ukraini. T. I [In: Flora of seaweed of Ukraine. Vol. 1]. Kiev: Aristey Press, 2009. 387 p.
 43. Lebedev V. Zap. obshch-va sel.-khoz. yuzhnoy Rossii. 1916. 87(1): 101–147.
 44. Léveillé J.H. In: Voyage dans la Russie Méridionale et la Crimée, par la Hongrie, la Valachie et la Moldavie. Paris: E. Bordin, 1842. Vol. 2. P. 69–80.
 45. Mikhaylyuk T.I., Vinogradova O.N., Glazer K., Karsten U. Algologia. 2016. 26(4): 1–24.
 46. Minicheva G.G., Tuchkovenko Yu.S., Bolshakov V.N., Zotov A.B., Rusnak E.M. Algologia. 2013. 23(1): 19–38. https://doi.org/10.15407/alg23.01.019
 47. Morozova-Vodyanitskaya N.V. Tr. Sevastop. biol. st. 1936. 5: 233–271.
 48. Nesterova D.A. Nauk. zap. Ternop. nats. ped. un-tu. Ser. Biol. 2010. 3(44): 186–189.
 49. Pogrebnyak I.I. Acta Inst. Bot. Acad. Sci. URSS. 1937. 4(8–9): 22–24.
 50. Pogrebnyak I.I. Nauch. ezhegod. Odes. un-ta: Tez. dokl. 1960. 2: 9–10.
 51. Prokudina L.A. Tr. Karadag. biol. st. 1952. 12: 116–127.
 52. Ryabushko L.I. Mikrofitobentos Chernogo morya [Microphytobenthos of the Black Sea]. Sevastopol: EKOSI-Gidrofizika, 2013. 416 p.
 53. Ryabushko L.I. Potentsialno opasnye mikrovodorosli Azovo-Chernomorskogo basseyna [Potentially dangerous microalgae of the Azovo-Black Sea basin]. Sevastopol: EKOSI-Gidrofizika, 2008. 288 p.
 54. Sadogurskaya S.A., Maslov I.I. Uch. zap. Tavrich. nats. un-ta. Ser. Biol. 2001a. 14(1): 194–197.
 55. Sadogurska S.A., Maslov I.I. Nauk. visn. Uzhgorod. nats. un-tu. Ser. Biol. 2001b. 10: 123–126.
 56. Sadogurskaya S.A. Algologia. 2007. 17(2): 254–261.
 57. Sadogurskaya S.A. Chernomor. Bot. J. 2013. 9(1): 125–138.
 58. Sadogurskaya S.A. Cyanophyta morskoy kamenistoy supralitorali Kryma [Cyanophyta of the sea stony supralittoral of the Crimea]. Abstr. Dr. Sci. (Biol.), Yalta, 2005. 395 p.
 59. Sadogurskaya S.A., Belich T.V. V kn.: Aktualnye problemy sovremennoy algologii [In: Actual problems of modern algology]. Abstracts. Kiev, 2012. P. 258–259.
 60. Sellner K.G. Limnol. Oceanogr. 1997. 42: 1089–10104. https://doi.org/10.4319/lo.1997.42.5_part_2.1089
 61. Senicheva M.I. V kn.: Mikrovodorosli Chernogo morya: problemy sokhraneniya bioraznoobraziya i biotekhnologicheskogo ispolzovaniya [In: Microalgae of the Black Sea: problems of biodiversity conservation and biotechnological use]. Sevastopol: EKOSI-Gidrofizika, 2008. P. 5–18.
 62. Taskin E., Öztürk M., Kurt O., Öztürk M. The check-list of the marine algae of Turkey. Manisa: Ecem Kirtas., 2008. 87 p.
 63. Teneva I., Stoyanov P., Dzhambazov B., Mladenov R., Belkinova D. J. BioSci. Biotechnol. 2015. 4(3): 239–244.
 64. Terenko G., Kovalyshyna S., Grandova M. In: Challenges Towards Good Environmental Status (Constanta, 28–31 Oct. 2013): Abstracts. Constanta, 2013. P. 75–76.
 65. Terenko L.M., Nesterova D.A. Algologia. 2015. 25(3): 278–296. https://doi.org/10.15407/alg25.03.278
 66. Tkachenko F.P. V kn.: Ekologicheskie problemy gorodov, rekreatsionnykh zon i prirodookhrannykh territoriy [In: Ecological problems of cities, recreational zones and nature protection territories]. Odessa: OTsNTEI, 2000. P. 162–167.
 67. Trenina E.I. Tr. Karadag. biol. st. 1959. 15: 117–137.
 68. Usachev P.I. V kn.: Dnevnik vsesoyuznogo sezda botanikov v Leningrade v yanvare 1928 g. [In: Diary of the All-Union Congress of Botany in Leningrad in January 1928]. Leningrad: Rus. bot. obshch-vo, 1928. P. 63.
 69. Vincent W. F. Cyanobacteria Protists, Bacteria and Fungi: Planktonic and Attached. Laval (Canada): Elsevier, Inc., 2009. P. 226–232.
 70. Vinogradova O.M. Sinozeleni vodorosti Girskogo Krimu [Blue-green algae of the Crimean Mountains]. Abstr. Dr. Sci. (Biol.), Kiev, 1994. 388 p.
 71. Vinogradova O.N. Algologia. 2011. 20(1): 70–87.
 72. Vinogradova O.N. Algologia. 2016. 26(1): 56–71. https://doi.org/10.15407/alg26.01.056
 73. Vinogradova O.N. In: Algae of Ukraine: diversity, nomenclature, taxonomy, ecology and geography. Eds P.M. Tsarenko, S.P. Wasser, E. Nevo. Ruggell: A.R.G. Gantner Verlag K.-G., 2006. P. 96–215.
 74. Vinogradova O.N., Kovalenko O.V. Algologia. 2012. 22(3): 316–330.
 75. Voronikhin N.N. Tr. SPb ob-va estestvoispyt. 1908–1909. 37(3): 181–198.
 76. Yunev O.A., Carstensen J., Moncheva S., Khaliulin A., Ærtebjerg G., Nixon S. Estuar., Coast. and Shelf Sci. 2007. 74: 63–76. https://doi.org/10.1016/j.ecss.2007.03.030
 77. Zaremba N.V. Trudy YugNIRO. 2011. (49): 72–79.