ISSN (print) 0868-8540, (online) 2413-5984
logoAlgologia
 • 5 of 8
Up
Algologia 2018, 28(1): 68–77
https://doi.org/10.15407/alg28.01.068
Flora and Geography

The microphytobenthos of the brook in the recreational area of Kiev (Ukraine)

Larionova D.P., Davydov O.A.
Abstract

The results of investigation of the brook, located in the recreational area of Kiev are presented. Species composition, taxonomical structure, abundance, ecological and biological characteristics of algae, found on the bottom of the watercourse were analysed. Are discovered 86 species of algae represented by 94 infraspecific taxa (including those containing the nomenclatural type of the species), identified algae belong to 5 divisions, 8 classes, 10 orders, 28 families and 41 genera. The trophy-saprobiological status of the water body is defined by terms of the abundance of the microphytobenthos and the index of saprobity. It was determined, that the leading role in formation of structural and quantative characteristics of the microphytobenthos belong to Bacillariophyta.

Keywords: microphytobenthos, taxonomical structure, ecological and biological characteristics, abundance, brook

Full text: PDF (Rus) 172K

References
 1. Algae of Ukraine: diversity, nomenclature, taxonomy, ecology and geography. P.M. Tsarenko, S.P. Wasser, E. Nevo (Eds). Ruggell: Gantner Verlag K.-G., 2006. Vol. 1. 713 p.; 2009. Vol. 2. 413 p.; 2011. Vol. 3. 511 p.; 2014. Vol. 4. 703 p.
 2. Barinova S.S., Medvedeva L.A., Anisimova O.V. Bioraznoobrazie vodorosley-indikatorov okruzhayushchey sredy [Biodiversity of algae-indicators of the environment]. Tel-Aviv: Pil. Stud., 2006. 498 p.
 3. Bukhtiyarova L. Diatoms of Ukraine. Inland waters. Kiev, 1999.
 4. Ekologichna entsiklopediya [Ecological encyclopaedia]. Ed. A.V. Tolstoychov. Kiev: Centre ecol. educat. and inform., 2006. 432 p.
 5. Ekologichniy stan kiyivskikh vodoym [Ecological status of water bodies of Kiev]. Eds O.A. Afanasieva, T.S. Bagatska, L.G. Olyanitska, I.V. Nebogatkin, L.A. Khrokalo. Kiev: Phytosociocentre Press, 2010. 256 p.
 6. Kondratyeva N.V. Viznachnik prisnovodnikh vodorostey Ukrainskoi RSR [Identification manual of freshwater algae of Ukraine]. Kiev: Nauk. Dumka Press, 1968. 524 p.
 7. Kondratyeva N.V., Kovalenko O.V., Prikhodkova L.P. Viznachnik prisnovodnikh vodorostey Ukrainskoi RSR [Identification manual of freshwater algae of Ukraine]. Kiev: Nauk. Dumka Press, 1984. 388 p.
 8. Krammer K., Lange-Bertalot H. Bacillariophyceae. In: Süsswasserflora von Mitteleuropa. Stuttgart; Jena: Gustav Fisher Verlag, 1986–1991.
 9. Matviyenko O.M. V kn.: Viznachnik prisnovodnikh vodorostey URSR [In: Identification manual of freshwater algae of Ukraine]. Kiev: Nauk. Dumka Press, 1965. 367 p.
 10. Metody gidroekologichnikh doslidzhen poverkhnevikh vod [Methods of hydro-ecological investigations of surface waters]. Ed. V.D. Romanenko. Kiev: Logos Press, 2006. 408 p.
 11. Oksiyuk O.P,. Davydov O.A. Otsenka ekologicheskogo sostoyaniya vodnykh obektov po mikrofitobentosu [Assessment of ecological state of water bodies by microphytobenthos]. Kiev, 2006. 32 p.
 12. Oksiyuk O.P., Davydov O.A. Hydrobiol. J. 2011. 47(4): 66–79.
 13. Oksiyuk O.P., Davydov O.A. Hydrobiol. J. 2012. 48(6): 50–65.
 14. Oksiyuk O.P., Davydov O.A., Karpezo Yu.I. Hydrobiol. J. 2008. 44(6): 15—27.
 15. Oksiyuk O.P., Davydov O.A., Karpezo Yu.I. Hydrobiol. J. 2010. 46(5): 75–89.
 16. Osnovy algosozologii [Fundamentals of algosozology]. Eds N.V. Kondratyeva, P.M. Tsarenko. Kiev, 2008. 480 p.
 17. Palamar-Mordvintseva G.M. Vyznachnyk prisnovodnykh vodorostey Ukrainskoi RSR [Identification manual of freshwater algae of Ukraine]. Issue 8, pt 1. Kiev: Nauk. Dumka Press, 1984. 512 p.
 18. Palamar-Mordvintseva G.M. Vyznachnyk prisnovodnykh vodorostey Ukrainskoi RSR [Identification manual of freshwater algae of Ukraine]. Issue 8, pt 2. Kiev: Nauk. Dumka Press, 1986. 320 p.
 19. Romanenko V.D. Uchebnik dlya studentov vysshikh ucheb. zavedeniy [Textbook for students of higher educational institution]. Kiev: Geneza Press, 2004. 664 p.
 20. Romanenko V.D., Lyashenko A.V., Afanasev S.A., Zorina-Sakharova E.E. Hydrobiol. J. 2010. 46(2): 3–24. https://doi.org/10.1615/HydrobJ.v46.i4.10
 21. Shcherbak V.I., Semenyuk N.Ye. Nauk. zap. Ternop. ped. univ. Ser. Biol. 2005. 3(26): 498–500.
 22. Sládeček V. Hidrobiol. 1973. 7: 1–128.
 23. Topachevskiy O.V., Oksiyuk O.P. Viznachnik prisnovodnikh vodorostey Ukrainskoi RSR [Identification manual of freshwater algae of Ukraine]. Kiev: Acad. Sci. Ukr. Press, 1960. 412 p.
 24. Tsarenko P.M. Kratkiy opredelit khlorokokkovykh vodorosley Ukrainskoy SSR [Short determinant algae of Chlorococcales of Ucraine SSR]. Kiev: Nauk. Dumka Press, 1990. 208 p.
 25. Unifitsirovannye metody issledovaniya kachestva vod [Unified methods of the study of waterquality]. Pt 3. Moscow: SEV Press, 1977. 91 p.
 26. Vodorosli: Spravochnik [Algae: Reference Book]. Ed. S.P. Wasser. Kiev: Nauk. Dumka Press, 1989. 608 p.